Novemberseminar – Københavns Universitet

Kulturens Medialisering > Seminarer > Novemberseminar

I Kulturens medialisering afholder vi forskningsseminar torsdag den 9. november 2006 kl. 10-18 i Modinets mødelokale.

Program

10.00: velkomst - orientering om dagens program

10.05 - 11.30 Göran Bolin, Professor of Media & Communication Studies ved Södertörn University College holder foredrag om:

Kultur, medier, medialisering. Reflektioner kring mediernas roll i produktion och konsumtion av kultur
I senmoderna samällen är kultur, konsumtion och medier intimt förbundna med varandra. Särskilt vad gäller kommersiell kultur har medierna en central roll i att skapa föreställningar och förväntningar kring varuproduktion och -konsumtion. Reklamen adderar symboliska tecken-värden (sign values) till materiella produkter som cirkulrerar på varumärknaden, och bidrar därmed till deras bytesvärden (och ibland deras bruksvärden). I det senmoderna har dock varor i stor utsträckning helt frånkopplats materielll form, och existerar enbart som teckenvärden. Denna form av medialisering av värden får konsekvernser inte bara för producenterna på varumarknaderna, utan även för användarna av dessa varor.

11.30-11.45 Kaffepause

11.45-12.30: Anne Jerslev: Celebritykultur

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.00: Stig Hjarvard: Medialisering og differentiering

14.00-14.45: Adam Arvidsson: Affektive statsapparater

14.45-15.15: Kaffe og kage

15.15-16.00: Ib Bondebjerg: Medialisering af hverdagslivet. Docusoap og reality-tv

16.00-16.45: Karsten Fledelius: DR kirken

16.45-16.55: Kort pause til benstræk

16.55-17.40: Mikkel Eskjær: Film og religion

17.40-17.50: Opsamling - kommende aktiviteter

Seminaret er åbent for alle instituttets forskere.